Základné údaje

Majiteľ: Miroslav Katrenčik
obchodné meno: Miroslav Katrenčik – Kremík
Pravna forma : SZČO
adresa firmy: Lučatín 25, 976 61 Lučatín
IČO: 32 023 154
DIČ: SK1028808847
kontakt: 0905 167 119, email: djkremik@gmail.com , http://www.kremik.sk
Dozor : Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Živnostenský/Obchodný register: Obvodný úrad Banská Bystrica, Živnostenské oddelenie
Číslo zápisu: Žo 2176/1993/Mo
Žo – 2003/08786/2/2BH
OŽP – 4/2007/08522-2/CR1
OŽP – 4/2008/00547-4/CR1
OŽP – 4/2008/00547-3/CR1
OŽP – 4/2008/00547-2/CR1

Bankové spojenie:  

FIO BANKA a.s.

IBAN: SK2883300000002200147866    BIC kód/SWIFT:   FIOZSKBAXXX

Činnosť firmy:
1. usporiadanie tanečných zábav a diskoték – diskotékár
2. sprostredkovanie obchodu a služieb
3. prieskum trhu a verejnej mienky
4. spracovanie grafických návrhov počítač. technikou 5. organizovanie školení a kultúrnych podujatí
6. záujmové vzdelávanie v oblasti marketingu
7. maloobchodná činnosť
8. školiteľská činnosť v oblasti predaja a marketingu
9. veľkoobchodná činnosť
10.betonárske práce – prístupové cesty, chodníky 
11.montáž a inštalácia elektrických zariadení 
12.kladenie dlážkových krytín suchou cestou a lepením
13.montáž sadrokartónových dosiek 
14.Montáž a inštalácia elektrických zariadení do bezpečného napätia 
15. montáž fotovoltaických panelov 
16 počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
16 Montáž fotovoltaických panelov
17 Spracovanie a anylýza dát počítačou technikou

Začiatok podnikania: 15. 07. 1993

Dodávateľ je platcom DPH.

Kto sme

Malá rodinná firma, ktorá buduje pridanú hodnotu. Sme učiaca sa organizácia, do ktorej sme združení viacerí podnikatelia na živnostenské listy, užívame spoločné zdroje a nástroje, máme spoločný manažment a rôznorodé produkty, ktoré navzájom súvisia a podporujú sa. Takéto usporiadanie firmy nám pomáha efektívne fungovať, rozvíjať produkty, pripravovať nové zámery a viesť firmu k prosperite a trvalej udržateľnosti.

Čo ponúkame

Naše produkty a služby sú reakciou na potreby klientov a snažíme sa pripravovať nové produkty s ohľadom na potreby trhu. Venujeme sa aktivitám, ktoré vedú k zveľaďovaniu a zlepšovaniu životného prostredia, príjemnejšieho využitia voľného času a zábavy, podporujeme rozvoj tvorivosti, kreativity a dávame možnosť sebarealizácie našim klientom.

Filozofia

Vaša spokojnosť je naším hlavným cieľom.
    Naši zákazníci sú stredobodom nášho úsilia, pretože len ak sú spokojní zákazníci, môžeme byť spokojní aj my. To znamená, napĺňať požiadavky a potreby našich zákazníkov a podporovať ich. Naša podniková kultúra je poznačená orientáciou na zákazníka.
    Predmet našej obchodno- výrobnej činnosti potrebuje odvahu pre kreativitu. Poradenstvo našim klientom je prirodzená súčasť našich služieb.
   Náš systém riadenia je moderný a zameraný na rozvoj osobnosti, budovanie pridanej hodnoty firmy, podporuje rodinu a to všetko pri rešpektovaní podmienok trvalej udržteľnosti v súlade s ochranou životného prostredia.
    Inovácia je hlavnou hnacou silou nášho obchodného úspechu. Byť otvorenou, učiacou sa spoločnosťou, pracujúcou na obchodných riešeniach v konštruktívnom dialógu, je základným predpokladom. Veríme v otvorenú a čestnú komunikáciu.

Kto sú naši dodávatelia

Naši dodávatelia sú firmy, pôsobiace v rámci EÚ, aj mimo nej, ktoré pracujú v oblasti zvukovej a svetelnej techniky, obnoviteľných zdrojov, metrového a interiérového textilu, galantérneho tovaru a priadzí, bižutérie, doplnkov módy a interiérových doplnkov.

U nás nájdete kvalitu, originalitu, kreativitu, pohodový servis a služby